: 681373
INFORMACJE:POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKA SŁUŻBOWE W POLICJI


OGŁOSZENIE Nr 3 /2014
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI WE WROCŁAWIU
z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Komendanta Komisariatu Policji w Sobótce
Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu


§ 1
W celu dokonania doboru na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Sobótce Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:
1. w zakresie wymagań niezbędnych:
a. pełniący służbę w Policji;
b. spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 123, poz. 857 ze zm.);
2. w zakresie wymagań pożądanych:
a. posiadający co najmniej 10 – letni staż służby w Policji,
b. posiadający co najmniej 5 - letnie doświadczenie w zakresie realizowania zadań w służbie prewencyjnej,
c. posiadający co najmniej 4 – letni staż w zakresie kierowania komórkami, jednostkami lub komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji,
d. posiadający poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”;
3. w zakresie wymagań dodatkowych:
a. posiadający wykształcenie z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych menedżerskich, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
b. posiadający co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jako „nauczyciel stowarzyszony”.

§ 2
Oferty kandydatów winny zawierać:
1. CV i list motywacyjny;
2. kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu);
3. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
4. pisemną koncepcję pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat (koncepcja pracy powinna zostać opracowana dla stanowiska objętego postępowaniem kwalifikacyjnym w oparciu o obowiązujące akty prawne, w tym regulamin organizacyjny jednostki Policji oraz szczegółowe zakresy zadań komórek organizacyjnych tej jednostki. Ponadto koncepcja nie powinna przekraczać 10 stron, napisanych czcionką Arial 12, interlinia 1.5, marginesy standardowe 2,5cm);
5.pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 1, umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze „Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji”);
6.pisemne oświadczenie o pozostawaniu lub nie kandydata w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem lub policjantem jednostki/komórki organizacyjnej Policji, objętej postępowaniem - (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 2 umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze „Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji”);
7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9. kopię poświadczenia bezpieczeństwa (oryginał do wglądu);
10.kopię dokumentu potwierdzającego co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jako „nauczyciel stowarzyszony”.

§ 3
Zarządzający postępowanie kwalifikacyjne w drodze decyzji powoła komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja pracuje na podstawie „Ogólnego trybu i zasad przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji” wprowadzonego przez Komendanta Głównego Policji do stosowania z dniem 1 maja 2012 r. oraz Decyzji nr 179/2012 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego.

§ 4
Zakres podstawowych zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:
1) Nadzorowanie i koordynowanie prac komórek organizacyjnych Komisariatu ze szczególnym uwzględnieniem Ogniwa Prewencji, Jednoosobowego Stanowiska ds. Wykroczeń i Zespołu Wspomagającego;
2) Sprawowanie osobistego nadzoru nad czynnościami wykonywanymi na miejscu zdarzeń,
w szczególności I kategorii przestępstw;
3) Nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych;
4) Monitorowanie zagrożenia przestępczością na podległym terenie w celu prawidłowej koordynacji służb patrolowych, obchodowych oraz kryminalnych;
5) Kontrolowanie sposobu przechowywania broni służbowej, środków łączności oraz sporządzanej w tym zakresie dokumentacji;
6) Nadzorowanie postępowań w sprawach o wykroczenia, procedury "Niebieskiej karty" oraz sposobu realizacji dozorów policyjnych;
7) Inicjowanie działań z zakresu prewencji kryminalnej zmierzających do ograniczenia przestępczości;
8) Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, Sądem Prokuraturą w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na podległym terenie;
9) Inspirowanie i opracowywanie projektów rozwiązań organizacyjnych w ramach kierowanej jednostki.

§ 5
Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Wydziału Kadr Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu (ul. Podwale 31/33, 50-035 Wrocław) lub pocztą (decyduje data nadania przesyłki) w terminie do dnia 26 marca 2014 r. z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Sobótce Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.”
Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Wydziale Kadr KMP we Wrocławiu, tel. 87-146-04.

§ 6
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 25 kwietnia 2014 r.


KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
WE WROCŁAWIU

insp. Jacek KACZMAREK

Drukuj


OGŁOSZENIE Nr 2/2014
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI WE WROCŁAWIU
z dnia 04 marca 2014 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław – Psie Pole
Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu

§ 1
W celu dokonania doboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław - Psie Pole Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria.
1. W zakresie wymagań niezbędnych:
a. pełniący służbę w Policji,
b. spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857 ze zm.);
2.w zakresie wymagań pożądanych:
a. posiadający co najmniej 10 – letni staż służby w Policji,
b. posiadający co najmniej 5 - letnie doświadczenie w zakresie realizowania zadań w komórkach organizacyjnych Policji realizujących zadania wchodzące w zakres nadzorowany przez stanowisko objęte postępowaniem.
c. posiadający co najmniej 3 – letnie doświadczenie w kierowaniu jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Policji;
d. posiadający poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „ściśle tajne”
3.ponadto wskazane jest posiadanie:
a. wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych menadżerskich, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
b. co najmniej 3 - letniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jako „nauczyciel stowarzyszony”.

§ 2
Oferty kandydatów winny zawierać:
1.CV i list motywacyjny;
2.kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu);
3.pisemną koncepcję pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat (koncepcja pracy powinna zostać opracowana w oparciu o obowiązujące akty prawne, w tym regulamin organizacyjny jednostki Policji oraz szczegółowy zakres zadań komórki. Koncepcja nie powinna przekraczać 10 stron, napisanych czcionką Arial 12, interlinia 1.5, marginesy standardowe 2,5 cm);
4.pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 1, umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze „Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji”);
5.pisemne oświadczenie o pozostawaniu lub nie kandydata w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem lub policjantem jednostki/komórki organizacyjnej Policji, objętej postępowaniem - (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 2 umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze „Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji”);
6.potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
7.kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8.kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9.kopię poświadczenia bezpieczeństwa (oryginał do wglądu);
10.kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wskazanych w § 1 pkt 4 ogłoszenia.

§ 3
Zarządzający postępowanie kwalifikacyjne w drodze decyzji powoła komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja pracuje na podstawie „Ogólnego trybu i zasad przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji” wprowadzonego przez Komendanta Głównego Policji do stosowania z dniem 1 maja 2012 r. oraz Decyzji nr 179/2012 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego.

§ 4
Zakres podstawowych zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:

1.organizowanie pracy oraz stwarzanie warunków w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania zadań służbowych przez funkcjonariuszy oraz pracowników Wydziału,
2.sprawowanie nadzoru nad całokształtem pracy Wydziału, w tym zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego Komisariatu Policji Wrocław-Psie Pole,
3.organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony życia, zdrowia i mienia obywateli na terenie działania komisariatu,
4.nadzorowanie prawidłowości i terminowości realizacji czynności służbowych wykonywanych przez funkcjonariuszy Wydziału,
5.nadzorowanie czynności na miejscu zdarzeń, a w szczególności przestępstw I kategorii,
6.prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego,
7.koordynowanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi wydziałami kryminalnymi Komisariatów Policji, Komendy Miejskiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz instytucjami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego,

§ 5
1.Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Wydziału Kadr Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu (ul. Podwale 31/33, 50-035 Wrocław) lub pocztą (decyduje data nadania przesyłki) w terminie do dnia 18 marca 2014r. z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław – Psie Pole Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.”
2.Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Wydziale Kadr KMP we Wrocławiu, tel. 71 340 - 31 - 51

§ 6
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 17 kwietnia 2014r.KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
WE WROCŁAWIU

insp. Jacek KACZMAREK


DrukujDrukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu