: 710055
INFORMACJE:POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKA SŁUŻBOWE W POLICJI

OGŁOSZENIE Nr 7/2014
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI WE WROCŁAWIU
z dnia 18 lipca 2014 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego
Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu


§ 1
W celu dokonania doboru na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:
1. pełniący służbę w Policji,
2. spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 123, poz. 857 ze zm.);
3. w zakresie wymagań pożądanych:
a. posiadający co najmniej 10 – letni staż służby w Policji,
b. posiadający co najmniej 4 - letnie doświadczenie w zakresie realizowania zadań w służbie kryminalnej,
c. posiadający co najmniej 3 – letni staż w zakresie kierowania komórkami, jednostkami lub komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji,
d. posiadający poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”;
4. ponadto wskazane jest posiadanie:
a. wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych menedżerskich, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
b. co najmniej 3 - letniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jako „nauczyciel stowarzyszony”.

§ 2
Oferty kandydatów winny zawierać:
1. CV i list motywacyjny;
2. kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu);
3. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
4. pisemną koncepcję pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat (koncepcja pracy powinna zostać opracowana dla stanowiska objętego postępowaniem kwalifikacyjnym w oparciu o obowiązujące akty prawne, w tym regulamin organizacyjny jednostki Policji oraz powinna uwzględniać wyłącznie zakres zadań przewidzianych dla tego stanowiska i jednocześnie winna wpisywać się w strategię działania jednostki/komórki organizacyjnej Policji. W ograniczonym zakresie może odnosić się do zadań przewidzianych dla kierownika jednostki/komórki organizacyjnej Policji, np. zarządzania jednostką/komórką i kreowania w niej polityki kadrowej. Ponadto koncepcja nie powinna przekraczać 6 stron, napisanych czcionką Arial 12, interlinia 1.5, marginesy standardowe 2,5cm);
5.pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 1, umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze „Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji”);
6.pisemne oświadczenie o pozostawaniu lub nie kandydata w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem lub policjantem jednostki/komórki organizacyjnej Policji, objętej postępowaniem - (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 2 umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze „Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji”);
7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9. kopię poświadczenia bezpieczeństwa (oryginał do wglądu);
10. kopię dokumentu potwierdzającego co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jako „nauczyciel stowarzyszony”.

§ 3
Zarządzający postępowanie kwalifikacyjne w drodze decyzji powoła komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja pracuje na podstawie „Ogólnego trybu i zasad przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji” wprowadzonego przez Komendanta Głównego Policji do stosowania z dniem 1 maja 2012 r. oraz Decyzji nr 179/2012 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego.

§ 4
Zakres podstawowych zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:
1. Nadzorowanie realizacji zadań określonych w Regulaminie KMP we Wrocławiu oraz Zakresie szczegółowych zadań Wydziału Kryminalnego, a zwłaszcza pracy policjantów: Referatu dw. z Przestępczością Samochodową, Zespołu dw. z Przestępczością P - ko Mieniu.
2. Współpraca z komisariatami Policji i wydziałami KMP we Wrocławiu w zakresie realizacji spraw dot. przestępstw z zakresu objętego działalnością komórek organizacyjnych określonych w pkt. 1.
3. Utrzymywanie współpracy oraz stałego kontaktu służbowego z Sądem, Prokuraturą i innymi instytucjami administracji państwowej w zakresie realizacji zadań operacyjno – rozpoznawczych.
4. Bezpośredni udział na miejscu poważnych zdarzeń kryminalnych.
5. Dokonywanie systematycznych analiz zagrożeń przestępczością i wytyczanie kierunków pracy operacyjno – rozpoznawczej pod kątem właściwego zapobiegania i zwalczania przestępczości z zakresu objętego działalnością komórek organizacyjnych określonych w pkt. 1.
6. Nadzorowanie oraz prowadzenie doskonalenia zawodowego podległych policjantów

§ 5
Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Wydziału Kadr Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu (ul. Podwale 31/33, 50-035 Wrocław) lub pocztą (decyduje data nadania przesyłki) w terminie do dnia 8 sierpnia 2014 r. z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.”
Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Wydziale Kadr KMP we Wrocławiu, tel. 87-149-83.

§ 6
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 5 września 2014 r.KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
WE WROCŁAWIU

insp. Jacek KACZMAREK

z up. I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji
we Wrocławiu
mł. insp. Dariusz Kokornaczyk


Drukuj


OGŁOSZENIE Nr 6 /2014
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI WE WROCŁAWIU
z dnia 12 czerwca 2014r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Długołęce
Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu


§ 1
W celu dokonania doboru na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Długołęce Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:
1. W zakresie wymagań niezbędnych:
a. pełniący służbę w Policji,
b. spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 123, poz. 857 ze zm.);
2. W zakresie wymagań pożądanych:
a. posiadający co najmniej 8 – letni staż służby w Policji,
b. posiadający co najmniej 5 - letnie doświadczenie w zakresie realizowania zadań w służbie prewencyjnej,
c. posiadający co najmniej 3 – letni staż w zakresie kierowania komórkami, jednostkami lub komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji,
d. posiadający poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”;
3. W zakresie wymagań dodatkowych:
a. posiadający wykształcenie z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
b. posiadający co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jako „nauczyciel stowarzyszony”.

§ 2
Oferty kandydatów winny zawierać:
1. CV i list motywacyjny;
2. kopię ostatniej opinii służbowej kandydata;
3. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
4. pisemną koncepcję pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat (koncepcja pracy powinna zostać opracowana dla stanowiska objętego postępowaniem kwalifikacyjnym w oparciu o obowiązujące akty prawne, w tym regulamin organizacyjny jednostki Policji oraz powinna uwzględniać wyłącznie zakres zadań przewidzianych dla tego stanowiska i jednocześnie winna wpisywać się w strategię działania jednostki/komórki organizacyjnej Policji. W ograniczonym zakresie może odnosić się do zadań przewidzianych dla kierownika jednostki/komórki organizacyjnej Policji, np. zarządzania jednostką/komórką i kreowania w niej polityki kadrowej. Ponadto koncepcja nie powinna przekraczać 6 stron, napisanych czcionką Arial 12, interlinia 1.5, marginesy standardowe 2,5cm);
5. pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 1, umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze „Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji”);
6. pisemne oświadczenie o pozostawaniu lub nie kandydata w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem lub policjantem jednostki/komórki organizacyjnej Policji, objętej postępowaniem - (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 2 umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze „Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji”);
7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9. kopię poświadczenia bezpieczeństwa (oryginał do wglądu);
10.kopię dokumentu potwierdzającego co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jako „nauczyciel stowarzyszony”.

§ 3
Zarządzający postępowanie kwalifikacyjne w drodze decyzji powoła komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja pracuje na podstawie „Ogólnego trybu i zasad przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji” wprowadzonego przez Komendanta Głównego Policji do stosowania z dniem 1 maja 2012 r. oraz Decyzji nr 179/2012 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego.

§ 4
Zakres podstawowych zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:
1. Nadzorowanie i koordynowanie prac komórek organizacyjnych Komisariatu ze szczególnym uwzględnieniem Ogniwa Prewencji i Zespołu ds. Wykroczeń.
2. Monitorowanie zagrożenia przestępczością na podległym terenie w celu prawidłowej dyslokacji służb patrolowych, i obchodowych.
3. Sprawowanie osobistego nadzoru nad czynnościami wykonywanymi na miejscu zdarzeń, w szczególności I kategorii przestępstw.
4. Nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych i współdziałanie w tym zakresie z ich organizatorami.
5. Nadzorowanie postępowań w sprawach o wykroczenia, procedury "Niebieskie karty", oraz prowadzenie współpracy z przedstawicielami szkół, poprzez realizowanie programów przeciwdziałania zjawiskom kryminogennym wśród młodzieży.
6. Inicjowanie działań z zakresu prewencji kryminalnej zmierzających do ograniczenia przestępczości.
7. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, sądem, prokuraturą w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na podległym terenie;
8. Kontrolowanie sposobu przechowywania broni służbowej, środków łączności oraz sporządzanej w tym zakresie dokumentacji;

§ 5
Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Wydziału Kadr Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu (ul. Podwale 31/33, 50-035 Wrocław) lub pocztą (decyduje data nadania przesyłki) w terminie do dnia 26 czerwca 2014 r. z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Długołęce Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.”
Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Wydziale Kadr KMP we Wrocławiu, tel. 87-133-15.

§ 6
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 25 lipca 2014 r.

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
WE WROCŁAWIU

insp. Jacek KACZMAREK


Drukuj


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu