: 719056
INFORMACJE:POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKA SŁUŻBOWE W POLICJI

OGŁOSZENIE Nr 8
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI WE WROCŁAWIU
z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego
Komisariatu Policji Wrocław – Śródmieście Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu


§ 1
W celu dokonania doboru na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław - Śródmieście Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:
1.w zakresie wymagań formalnych - spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);
2.w zakresie wymagań pożądanych:
a.mający co najmniej 8 – letni staż służby w Policji,
b.mający co najmniej 5 – letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w pionie służby kryminalnej w tym co najmniej 3 – letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w komórkach organizacyjnych Policji o zadaniach wchodzących w zakres nadzorowany przez stanowisko objęte postępowaniem,
c.posiadający poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”;
3.w zakresie wymagań dodatkowych:
posiadający wykształcenie wyższe z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursu z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

§ 2
Oferty kandydatów winny zawierać:
1.CV i list motywacyjny;
2.kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu);
3.potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
4.koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne (pisemna koncepcja pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat powinna zostać opracowana ściśle dla stanowiska objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, w oparciu o obowiązujące akty prawne, w tym regulamin jednostki organizacyjnej Policji oraz szczegółowy zakres zadań komórki. Koncepcja pracy na stanowisku nie powinna przekraczać 10 stron lub 6 stron – w przypadku stanowisk zastępcy kierownika jednostki/komórki organizacyjnej Policji, powinna być napisana czcionką Arial lub Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy standardowe - 2,5 cm); W przypadku stanowiska zastępcy kierownika jednostki/komórki organizacyjnej Policji koncepcja uwzględniać powinna wyłącznie zakres zadań przewidzianych dla tego stanowiska i jednocześnie winna wpisywać się w strategię działania jednostki/komórki organizacyjnej Policji. Jedynie w ograniczonym zakresie może odnosić się do zadań przewidzianych dla kierownika jednostki/komórki organizacyjnej Policji, np.: zarządzania jednostką/komórką i kreowania w niej polityki kadrowej.
5.oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej;
6.oświadczenie kandydata o pozostawaniu/nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników Policji, będących w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje kandydat;
7.kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8.kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9.inne dokumenty, wskazane przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne.

§ 3
Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym;
1.Współuczestniczenie w organizowaniu i tworzeniu warunków do prawidłowej realizacji zadań określonych w Regulaminie Komisariatu Policji Wrocław – Śródmieście oraz „Zakresie Szczegółowych Zadań Wydziału Kryminalnego”.
2.Nadzorowanie terminowego i prawidłowego wykonywania czynności związanych z prowadzonymi sprawami operacyjnymi przez funkcjonariuszy wydziału w szczególności nad pracą Zespołu do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób.
3.Dokonywanie systematycznych analiz zagrożeń przestępczością i wytyczanie kierunków pracy operacyjno – rozpoznawczej pod kątem właściwego zapobiegania i zwalczania przestępczości
z zakresu objętego w szczególności działalnością komórek organizacyjnych określonych w pkt. 1.
4.Osobisty udział na miejscu zdarzeń kat. I i innych poważnych zdarzeń (w tym medialnych) jak również kierowanie czynnościami operacyjnymi na miejscu tych zdarzeń.
5.Udzielanie pomocy i inspirowanie funkcjonariuszy w prowadzonych sprawach operacyjnych dot. przestępczości z zakresu objętego działalnością komórek organizacyjnych określonych w pkt. 1.
6.Nadzorowanie terminowego i prawidłowego wykonywania czynności związanych z rejestracją osób w sprawach operacyjnych przez funkcjonariuszy wydziału.
7.Nadzorowanie prawidłowego postępowania przy współpracy z osobowym źródłami informacji, przede wszystkim ze źródłami „kwalifikowanymi” prowadzonymi przez podległych funkcjonariuszy;
8.Nadzorowanie prawidłowego postępowania z dowodami rzeczowymi zabezpieczonymi podczas wykonywania czynności przez podległych policjantów.
9.Nadzorowanie terminowości i jakości wprowadzonych danych do systemów informatycznych SWD i SESPOL oraz prawidłowego obiegu dokumentów związanych ze statystyką i sprawozdawczością.

§ 4
Oferty, z podaniem na kopercie adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Wydziału Kadr Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław lub pocztą (decyduje data nadania przesyłki) w terminie do dnia 17 października 2014 roku, z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław - Śródmieście Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, z dopiskiem „w sekretariacie nie otwierać”.

§ 5
Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Wydziale Kadr KMP we Wrocławiu, tel. 71/ 340 46 04, resortowy – 871 46 04 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji, w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

§ 6
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 14 listopada 2014 roku.KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
WE WROCŁAWIU

insp. Jacek KACZMAREK


Drukuj


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu