Ta strona używa plików cookie!
close

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH:

-w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu, Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy

- w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu

- w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu i Złotoryi.


TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI W 2018 ROKU

DLA GARNIZONU DOLNOŚLĄSKIEGO

 

  •   20 marca 2018 r. - 42 osoby,
  •   2 lipca 2018 r. - 70 osób,
  •   24 września 2018 r. - 80 osób,
  •   27 grudnia 2018 r. - 100 osób.

 


SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 

-obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

-który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

-korzystający z pełni praw publicznych;

-posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

-posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

-dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

-ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;


Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, mieszczącym się przy ul. Gen. I. Połbina 1 we Wrocławiu lub w siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.


WYMAGANE DOKUMENTY:

podanie o przyjęcie do służby w Policji;

wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);

dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;

kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;

książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

 

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl).


PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:

 

- wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;

 

- wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;

 

- tytuł ratownika albo ratownika medycznego;

 

- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;

 

- uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną - organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;

 

- prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 

na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl);

- w komórkach właściwych do spraw kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego;

pod numerami telefonu 71 340 40 44, 71 340 34 53, 71 340 35 08, 71 340 48 65, 71 340 34 47, 71 340 49 33.


AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY I KRYTERIA DOBORU KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI:

-ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zmianami)

-rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432)

-ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228)

-rozporządzenie MSWiA z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych MSWiA (Dz. U. z 1991 r. Nr 79, poz. 349 z późniejszymi zmianami)


REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY!!!

Dokumenty można składać w dowolnym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.