Ta strona używa plików cookie!
close

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP we Wrocławiu

Data dodania: 21 marca 2019 r.

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP we Wrocławiu
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z póź zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 

1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji we Wrocławiu:


    • adres: ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław,


2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu  zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KMP:


    • adres: ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław,  
    • e-mail: iod.kmp@wroclaw.wr.policja.gov.pl


3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu.


W KMP we Wrocławiu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.


4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:


    • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,


    • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,


    • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.